Abdurrahman Şeref Efendi

AbdurrahmanSerefEfendi01

Abdurrahman Şeref Efendi

1853 – 18 Şubat 1925

Galatasaraylılar Derneği’nin kurucusu ve ilk başkanı (1908-1918)
Galatasaray Lisesi 1873 yılı mezunu
Galatasaray Lisesi mezunu ilk müdürümüz (1894-1908)
Öğretmen, tarihçi ve devlet adamı

“Okul ikinci ailedir. Sosyal kardeşlik, orada başlar”

Safranbolu’lu bir ailenin çocuğu olarak 1853 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Tophane-i Amire muhasebe mümeyyizlerinden Hasan Efendi’dir. Orta öğrenimini Eyüp Rüştiyesi’nde, lise eğitimini ise Galatasaray Sultanisi’nde yapmıştır. Abdurrahman Şeref Efendi Galatasaray Sultanisi’nden mezun olan ilk Türk öğrencidir.

Galatasaray Sultanisi’ni 1873 yılında bitirdikten sonra meslek hayatına devlet memuru yetiştiren (Mahrec-i Aklam) adlı okula öğretmen olarak başladı. 1877 yılında Mekteb-i Mülkiye (Siyasal Bilgiler Okulu tarih ve coğrafya öğretmenliğine ve müdürlüğüne getirildi. Bu görevini 16 yıl boyunca sürdürdü.

1894’de Galatasaray Sultanisi’ne müdür olarak atanmıştır. Sultani mezunu ilk müdür olarak 1894-1908 yılları arasında 14 yıl müdürlük yapmıştır.

23 Ağustos 1908’de Galatasaray Sultanisi’ne mensup öğrenci ve mezunların arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmek için “Mekteb-i Sultani Cemiyyet-i Hayriyesi”nin kurulmasına öncülük etmiş ve 10 yıl başkanlığını üstlenmiştir.

1909 yılında Padişah Mehmet Reşat zamanında Lütfi Efendi’den boşalan Vak’a-Nüvislik (Saltanat Tarihçisi) görevine getirilmiş ve Osmanlı İmparatorluğu yıkılıncaya kadar bu göreve devam etmiştir.

Hayatının büyük bir bölümünü öğretmenlik yapmakla geçiren Abdurrahman Şeref Efendi, İkinci Meşrutiyet’in gelmesi ile kurulan yeni hükümette Defter-i Hakani (Tapu Kadastro Nazırı) olmuştur. Sonra sırası ile Ayan Meclisi (Senato) üyeliğine, aynı yıl içinde Maarif Nazırı, Evkaf Nazırı, Meclis-i Vükelaya memur (Devlet Bakanı), Devlet Şurası Başkanı olmuştur.  1920 yılnda yeniden Maarif Nazırı (Milli Eğitim Bakanı) olarak çalışmıştır.

Mustafa Kemal Atatürk, Abdurrahman Şeref Efendi’ye özel bir ilgi ve yakınlık göstererek kendisinin Milletvekili olarak T.B.M.M’ye girmesini sağlamıştır. 1923 yılında İkinci Büyük Millet Meclisi ´nde İstanbul Mebusu olarak yaptığı kürsü konuşması basılarak bütün ülkeye dağıtılmıştır:

“Eşkâl-i hükûmetin ta’dadına lüzum yok. Hakimiyet bilâkaydüşart milletindir; kime sorarsanız sorunuz, bu ‘Cumhuriyettir’. Doğan çocuğun adıdır. Ama, bu ad, bazılarına hoş gelmezmiş, varsın gelmesin.”

Abdurrahman Şeref Efendi 25 Şubat 1925 tarihinde vefat etmiştir.

Yapıtları:
Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye (1885),
Tarih-i Devlet-i Osmaniye (2. Cilt 1893),
Tezkere-i Devlet-i Devlet-i Osmaniye (1899),
İlm-i Ahlak (1900),
Sultan Abdülhamid-i Sani’ye Dair (Ahmet Refik Altınay’la birlikte 1918),
Tarih Musahabeleri (1923) sadeleştirilerek 2. Basım (1978),
Tarih-i Asr-ı Hazır (Dar-ül Fünun Ders Notları),
Zübdet’ül Kısas (1899),
Tarih-i Asr-ı Hazır (Harb-i Hazırın Menşei 1918),
Umumi Coğrafya (Coğrafya-ı Ümrani)